yandex

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2024 YILI

BİRİNCİ KISIM

Birinci Bölüm
Dava ve Takiplerin Dişindaki Hukuki Yardimlarda Ödenecek Ücret
1.Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)₺ 1200,00
1.1.Talep eden her saat için₺ 700,00
2.Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danişma (ilk bir saate kadar)₺ 2.500,00
2.1.Takip eden her saat izin₺ 1.300,00
3.Yazili danışma için (ilk bir saate kadar)₺ 2.500,00
3.1.Takip eden her saat için₺ 1.200,00
4.Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde₺ 1.900,00
5.Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
5.1.Kira sözleşmesi ve benzeri₺ 2.300,00
5.2.Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması₺ 10.000,00
5.3.Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sozlesmeler₺ 6.000,00
İkinci Bölüm
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için₺ 2.000,00
2.1.Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, degiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapilan işler için₺ 3.200,00
2.1.İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için₺ 700,00
3.Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazlarının alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için₺ 16.800,00
4.Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için ₺6.800,00
5.Uluslararası yargı yerlerinde takip eden işlerde
5.1.Duruşmasız ise ₺ 33.300,00
5.2.Duruşmalı ise ₺ 57.600,00
5.3.Konusu para olan işlerde ise ücret bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6. 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardimlar bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altinda ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla. ₺ 1.700,00
Üçüncü Bölüm
1136 sayili Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulmasi Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1.Yapı kooperatiflerinde₺ 5.500,00
2.Anonim şirketlerde₺ 8.300,00
3.Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
Dördüncü Bölüm
1.Kamu kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözeşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti₺ 8.300,00
2.Takip edilen dava, takip ve işlerde bu Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

Birinci Bölüm
Yargı yerlerinde, icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olsa veya para ile değerlendirilebilse bile Maktu ücrete Bağli Hukuki yardımlara ödenecek ücret
1.Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, helillerin tespiti, icranin geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
1.1.Duruşmasız ise₺ 2.400,00
1.2.Duruşmalı ise₺ 3.000,00
2.Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi izin₺ 3.900,00
3.Ortaklığın giderilmesi ve taksim davalari için₺ 8.900,00
4.Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için:
4.1.Duruşmasız ise₺ 5.500,00
4.2.Duruşmalı ise₺ 11.000,00
5.Tükctici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için₺ 4.600,00
İkinci Bölüm
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.İcra Dairelerinde yapılan takipler için₺ 1.800,00
2.İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için₺ 2.100,00
3.İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için₺ 3.400,00
4.Tahliyeye ilişkin icra takipleri için₺ 3.700,00
5.İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için₺ 2.800,00
6.Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için₺ 2.800,00
7.Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için₺ 5.500,00
8.Sulh Ceza Hakimlikleri ve infaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için₺ 4.000,00
9.Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için₺ 9.200,00
10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için₺ 4.600,00
11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için₺ 15.000,00
12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için₺ 17.400,00
13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için₺ 8.700,00
14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için₺ 17.400,00
15. Askerlik Kanunlari uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için₺ 6.000,00
16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
16.1. Duruşmasız ise₺ 5.500,00
16.2. Duruşmalı ise₺ 11.000,00
17. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görüilen işlerin takipleri için
17.1. İlk derecede görülen davalar için₺ 8.900,00
17.2. İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için₺ 5.500,00
17.3. İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için₺ 11.000,00
18. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için
18.1. Duruşmasız ise₺ 9.500,00
18.2. Duruşmalı ise₺ 17.800,00
19. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için₺ 17.800,00
20. Daniştay’da ilk derecede goriilen davalar için
20.1. Duruşmasız ise₺ 9.500,00
20.2. Duruşmalı ise₺ 19.000,00
21. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için₺ 8.400,00
22. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için₺ 9.900,00
23. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
23.1. Yüce Divan sifati ile bakılan davalar ₺ 34.700,00
23.2. Bireysel başvuru
23.2.1.Duruşmalı ise₺ 19.800,00
23.2.2.Duruşmasız ise₺ 9.900,00
23.3. Diğer dava ve işler₺ 20.400,00

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki yardımlara Ödenecek Ücret
1.İlk 100.000,00 TL için16%
2.Sonra gelen 100.000,00 TL için15%
3.Sonra gelen 300.000,00 TL için14%
4.Sonra gelen 500.000,00 TL için11%
5.Sonra gelen 700.000,00 TL için8%
6.Sonra gelen 900.000,00 TL için5%
7.Sonra gelen 1.000.000,00 TL için3%
8.Sonra gelen 1.300.000,00 TL için2%
9.5.000.000,00 TL' dan yukarısı için1%