yandex
benavukat-logo

İŞE İADE DAVASI – İŞ GÜVENCESİ

İŞE İADE DAVASI – İŞ GÜVENCESİ

İş Kanununda, belirli şartları sağlayan işçiler iş güvencesi kapsamındadır. Bu kapsamda işçilerin işveren tarafından işten çıkarılabilmesi için geçerli bir fesih sebebinin bulunması gerekmektedir.

İş güvencesi kapsamında olan işçinin geçerli bir sebep bulunmadan işten çıkarılması halinde, işçi işe iade davası açabilecektir.

İşçinin iş güvencesi kapsamında olması için gereken şartları şunlardır:

1- İşçinin iş kanunu kapsamında çalışıyor olması
2- Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmak
3- Sözleşmenin işverence feshedilmesi
4- İşyerinde en az 30 işçinin bulunması (Ülke genelinde)
5- İşçinin en az 6 aylık kıdeminin bulunması
6- Feshin geçerli bir sebebe dayanmaması
7- İşçinin iş kanunu kapsamında “işveren vekili” olmaması

Dava Açma Süresi

Fesih bildirimi işçiye ulaştığı andan itibaren işçinin bir ay içinde arabuluculuk başvurusunda bulunması gerekmektedir. Arabuluculuk faaliyetleri sonucunda anlaşma sağlanamazsa son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içinde işçinin iş mahkemesinde işe iade davasını açması gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Bu hak düşürücü süre fesih bildiriminin işçiye tebliği ile başlamaktadır. Bu durumda, işverence işçiye ihbar süresi tanınırsa hak düşürücü süre ihbar süresinin sonunda değil, fesih bildiriminin tebliği ile başlayacaktır.

Bu süreler hak düşürücü olup, geçmesi halinde işçinin dava açma hakkı ortadan kalkacaktır.

Fesih Usulü

İşverence feshin yazılı olarak işçiye ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca eğer işveren iş sözleşmesini, işçinin davranışı veya performansı sebebiyle feshediyorsa, işçinin yazılı savunmasını da alması gerekmektedir.

Av. Yıldıray ÇIVGIN