yandex

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI


KFA Yazılım Ticaret AŞ (bundan böyle bundan sonra KFA AŞ olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK olarak ifade edilecektir) ve sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.

Veri Sorumlusu sıfatına sahip KFA AŞ, kişisel verilerinizi bu “Aydınlatma Metni”nde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde KFA AŞ ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği, sözleşmenin ifası kapsamında edimlerin yerine getirilmeye devam ettiği ve aksi bir talebiniz olmadığı sürece işleyebilecektir.

KFA AŞ, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olup bu aydınlatma metninde belirtilen ve tarafınızla kurulan sözleşme ilişkisi dışında kullanılmamakta, sözleşme ilişkisi dışında başka amaçlarla 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Yasal Dayanak

Kişisel verilerin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile esaslar belirlenmiştir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleriyle de kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar belirlenmiştir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Burada sayılan mevzuat haricinde sair mevzuatta geçen kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlerde bu Aydınlatma Metni kapsamındadır.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında KFA AŞ tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında KFA AŞ veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, KFA AŞ tarafından sağlanan hizmet ve KFA AŞ ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, satış sonrası hizmet kapsamında yapılan müşteri temsilcilerimizle yapılan tüm görüşmelerde veya bölge müşteri temsilcilerimizin ve satış temsilcilerimizin ziyaretlerinde, uzaktan bağlantı ya da data aktarımı sırasında, iletişim formu ya da şirketimize ait tüm e-posta hesapları üzerinden ilettiğiniz taleplerinizle, mesaj yoluyla, şirketimiz birimleri ve bölümleriyle yapılan her türlü görüşmenizde, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak şirketimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanabilecektir.

KFA AŞ tarafından aşağıda yer alanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

Kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mezuniyet bilgileriniz, mesleki bilgileriniz, mesleki sicil bilgileriniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz, iletişim bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, muhasebe bilgileriniz, banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı ve/veya hesap bilgileriniz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınızda verdiğiniz sair finansal verileriniz, internet sitesi üzerinden yapığınız paylaşım verileriniz, internet sitesi üzerinden yaptığınız mesajlaşma bilgileriniz, internet sitesi üzerinden yaptığınız görüntülü arama verileriniz, internet sitesi gezintisi sırasında yaptığınız loglama verileriniz, toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

Ayrıca, KFA AŞ hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezi, internet sayfamızı, mobil uygulamamızı ve ürünlerimizi kullandığınızda, KFA AŞ veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirketiminiz katıldığı çeşitli organizasyonlara katıldığınızda da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

4. İnternet Sitesini Ziyaret ve Çerezler Hakkında Bilgilendirme

https://www.kfaticaret.com
https://www.benavukat.com adresli internet sitelerimizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu noktada amacımız;

 • İnternet sitemizin uygulamamızın gerekli temel fonksiyonlarını gerçekleştirmek,
 • Siteyi analiz etmek ve performansını arttırmak,
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek
 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamaktır.

KVKK 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Kullanıcılarımızın web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiş olup kişisel bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Çerezlerin cihazınızda tutulmasını engellemek maksadıyla tarayıcınızda ya da cihazınızda gerekli ayarları yapabilirsiniz. Buradan çerez politikamıza ulaşabilirsiniz.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Nasıl Aktarılabileceği

KFA AŞ tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle KFA AŞ ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve kurumlar KFA AŞ’nin; iş ortakları ve paydaşları, tedarikçileri, hissedarları, şirket yetkilileri, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler (kargo firmaları, veri tabanı (server sağlayıcı), sms ve mail sağlayıcı… vb.) , düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk/kamu hukuk tüzel kişiler gibi resmi merciler dahil hizmetlerimizi yasada belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda KFA AŞ‘nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi ve her halükârda KFA AŞ’nin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla KFA AŞ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizin meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan verileriniz, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilerinize başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlar kapsamında kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel verileriniz usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller Nelerdir?

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • KFA AŞ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KFA AŞ’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’ nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik, istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda, başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://benavukat.com internet adresinde yer alan KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Ahi Evran Osb Mah. Erkunt Cad. 3/34 Sincan/ANKARA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya güvenli e-imza ile imzalayarak info@kfaticaret.com mail adresine iletilebilir veyahut KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Kişisel veri öznesinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgeleri eklenmesi gerekmektedir.

KFA AŞ, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini ve Gizlilik Politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, hukuki ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde KVKK’ya uygun olarak KFA AŞ tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum.

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

KFA Yazılım Ticaret A.Ş.