yandex

TAVSİYE EDİLEN ASGARİ ÜCRETLER (ANKARA BAROSU) 2024 YILI

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1.Mirasçılık Belgesinin Alınması₺3.375
2.Kayyım ve Veraset Davaları₺7.815
3.Tahliye Davaları₺7.815'den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15'i
4.Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar₺7.815
5.Paydaşlığın Giderilmesi Davaları12.190,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının % 10’u
6.Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar₺10.000
7.Mirasta Defter Tutulması8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
8.Kira Bedelinin Tespiti DavalarıDavacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için ₺8.000
9.Tespit İstemleri₺6.190
10.Maddi ve Manevi Tazminat Davaları8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11.Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi₺3.375
12.Vesayet ve Kayyım Davaları₺10.190
13.Mirasçılık Belgesinin İptali Davası₺10.190

B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1.Tenfiz₺14.000
2.Evlat Edinme Davası₺10.190
3.Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması₺11.690
4.Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.)₺8.815'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
5.Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları₺12.190
6. Boşanma Davaları:
Anlaşmalı Boşanma Davaları
Çekişmeli Boşanma Davaları
Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.

₺12.190
₺19.125
₺19.125’ten az olmamak üzere dava değerinin %15’i
7.Nafaka Davaları₺7.815’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
8.Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar₺6.000

C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1.Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları₺9.190
2.Terkin ve Mirasta İade Davaları₺15.625,00’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin % 15’i
3.Vasiyetnamenin İptali Davalar₺13.625
4.El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar₺11.690
5.Tapu İptali ve Tescil Davaları₺19.690,00’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
6.Önalım (Şufa) Davaları₺15.315,00’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
7.Ecrimisil Davaları₺7.815,00’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
8.Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları₺9.815,00’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
9.Bedel Artırımı Davaları9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava d180eğerinin % 15’i
10.Tespit İstemleri₺7.815,00
11.Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar₺15.315,00
12.Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar₺15.315,00
13.Tenfiz ve Tanıma Davaları₺13.625,00
14.Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları₺9.815,00
15.Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.)₺13.815,00

D. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1.Delil Tespit Davası₺7.815
2.Tedbir Talepli Delil Davası₺11.500
3.YİDK Karar İptali Davası₺7.690
4.Hükümsüzlük Davası₺13.315
5.Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası₺17.125
6.Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası₺19.690’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
7.Şikayet ve Takibi₺11.500
8.Müdahil Vekilliği₺11.500
9.Sanık Vekilliği20.815

E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

1.Menfi Tespit ve İstirdat Davaları₺11.500
2.İstihkak Davaları₺11.500
3.İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.)₺7.815
4.Tasarrufun İptali Davaları11.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5.İhalenin Feshi Davaları
Taşınır Mal İhlalleri
Taşınmaz Mal İhlalleri

₺7.815,00’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
₺10.500’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6.İcra Takipleri
Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri
Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri

İş Sahibinden alacağın %10’u
₺7.815
7.Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları₺7.815

F. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1.İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları
Duruşmasız
Duruşmalı

₺16.315
₺19.315
2.İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları
Duruşmasız
Duruşmalı

₺16.315
₺19.315
3.4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular₺7.315
4.Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar
Duruşmasız
Duruşmalı

₺16.315
₺19.315
5.Danıştay'da İlk Derece Görülen Davalar İçin
Duruşmasız
Duruşmalı

₺19.315
₺23.315
6.Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti₺11.690

G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1.Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar₺7.815
2.Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler₺4.190

H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1.Ağır Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

₺22.625
₺14.315
2.Asliye Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

₺19.000
₺11.315
3.Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği₺9.790
4.Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler₺6.690
5.Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar₺9.815

I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1.Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar₺9.815’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2.Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar₺11.315

İ. ANAYASA MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1.Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler₺38.315
2.Bireysel Başvuru
Duruşmalı
Duruşmasız

₺25.625
₺15.315
3.Diğer İşler₺25.625

J. DİĞER DAVA VE İŞLER

1.Büroda Sözlü Danışma₺2.000,00 (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için ₺300,00 eklenir.)
2.Yazılı Danışma₺4.000
3.Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma₺4.000 (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için ₺300 eklenir.)
4.İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme₺3.375
5.Taraf Vekili Olarak Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma
Anlaşma Olması HalindeAnlaşma Olmaması Halinde

a) Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %15’i
b) Konusu para veya para ile değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede belirlenmiş ücret,
c) ₺4.000 (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için ₺300 eklenir.)
6.Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme₺3.375
7.Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme₺7.000
8.Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme₺17.125
9.Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme₺11.500
10.Yargıtay’da Duruşmaya Katılma:
Hukuk
Ceza

₺19.125
₺22.625
11.İstinaf Mahkemeleri
Bir duruşması olan işlerde
Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

₺5.690
₺11.190
12.Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler İçin₺15.315
13.Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme₺20.315
14.Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)
Sermaye Şirketleri (A.Ş.)
Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.)
Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.)
Kooperatifler


₺13.190
₺10.000
₺6.190
₺7.375
15.Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)₺14.000
16.Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)₺8.190
17.Sayıştay’da Görülen Davalar₺11.690
18.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru₺33.315
19.Şirket Pay Devri₺7.500
20.Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri₺20.815
21.Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri₺5.500
22.Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri₺8.000
23.Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti₺6.000